Politika ISŘ

Politika integrovaného systému řízení

Společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. se specializuje na stavební činnosti v oblasti výstavby rodinných domů, bytových domů, rekonstrukcí, oprav fasád, zateplování budov, výstavby výrobních provozů, průmyslových hal, administrativních budov, inženýrských sítí a komunikací.
Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny procesy, které jsou spojeny s poskytovanými produkty a službami přímo nebo nepřímo souvisí s životním prostředím, jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podléhají vysokým nárokům na kvalitu.

Snahou společnosti je plně uspokojovat požadavky a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran.

Vedení společnosti vyhlašuje následující znění politiky integrovaného systému řízení
kvality, environmentu a BOZP:

 1. Kvalitu našich produktů stavíme na první místo. Trvale pečujeme o spokojenost našich zákazníků a rozvoj dobrých a vzájemně výhodných partnerských vztahů. Neustále hledáme cesty vedoucí ke zvyšování kvality a efektivnosti všech procesů, činností a aktivit týkajících se zákazníka.
 2. Při realizaci stavebních prací vytváříme takové podmínky, aby byla zabezpečena ochrana složek životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci byla udržována v mezích přijatelného rizika.
  Usilujeme o neustálé zlepšování všech procesů a činností s cílem trvalého zvyšování kvality produktů a služeb, snižování nepříznivých vlivů na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, o zlepšování environmentálního profilu a celkové úrovně BOZP.
 3. Respektujeme a dodržujeme relevantní právní a jiné požadavky v oblasti poskytovaných produktů a služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pozorně nasloucháme všem oprávněným požadavkům zainteresovaných stran.
 4. U pracovníků prohlubujeme povědomí o nutnosti jejich odpovědného a pozitivního přístupu ke kvalitě poskytovaných produktů, k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Poskytujeme svým pracovníkům potřebné vyškolení a vybavení, které jim umožňuje převzít potřebné odpovědnosti.
 5. Při realizaci poskytovaných produktů a služeb chráníme životní prostředí, šetříme přírodní zdroje, řídíme spotřebu pitné vody, elektrické energie, produkci odpadů, množství emisí do ovzduší a předcházíme jeho znečišťování. Snažíme se řídit dopady svých činností tak, aby byla eliminována existující rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve výškách, manipulaci s břemeny, provozu elektrických zařízení a na pozemních komunikacích, výkopových a bouracích pracích.

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené politiky zavazuje:

 • při svém rozhodování ctít a respektovat vyhlášenou politiku a stanovené zásady integrovaného systému řízení
 • politiku upřesňovat do hodnotitelných cílů a všem zaměstnancům vytvářet podmínky pro splnění těchto cílů
 • vytvářet a zajišťovat zdroje potřebné k neustálému zlepšování efektivnosti zavedeného integrovaného systému řízení.

Od zaměstnanců společnosti očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených v dokumentaci integrovaného systému řízení
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám
 • při svém vystupování a činnostech na veřejnosti budou přispívat k upevňování a zlepšování dobrého jména společnosti.

Zlín 02. 01. 2018

Ing. Miroslav Lukšík, CSs., generální ředitel